Privacyverklaring

Privacyverklaring Hotcare

Hotcare respecteert u privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Gegevens die worden verzameld, worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet worden uitgeleend, verkocht of verhuurd, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt. Door het verstrekken of gebruik van uw persoonsgegevens op deze website verklaart u kennis te hebben genomen van de onderstaande privacyverklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook de verwerking zelf.

1. Identiteit
Hotcare levert sinds 2005 hout gestookte cv-ketels aan onder meer kalverhouders, kassentelers, pluimveehouders en varkenshouders. Kalverhouders gebruiken de ketel bijvoorbeeld voor het verwarmen van het water waarin het melkpoeder wordt opgelost. Hotcare is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

2. Contactgegevens
Hotcare
Industrieweg 10 a
8071 CT Nunspeet
0341 – 453 374
KvK nummer: 68904215
info@hotcare.nl

3. Persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens worden door Hotcare verwerkt/verzamelt:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u zelf verstrekt via de website, telefonisch, correspondentie
– Gegevens over de activiteiten op www.hotcare.nl

Gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op, zodat de nodige maatregelen genomen kunnen worden.

4. Doel
De gegevens die worden verzameld zijn voor verschillende doeleinden:
– Het verzenden van onze nieuwsbrief, acties en promoties
– Het opstellen van offertes
– Facturatie van bestellingen
– Verwerken van betalingen
– Bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en/of diensten af te leveren

5. Grondslagen
Hotcare baseert de verwerking van persoonsgegevens op verschillende grondslagen zoals deze zijn opgenomen in de wet Algemene Verordening Gegevensverklaring.
– Toestemming betrokken persoon – de betrokken persoon kan toestemming geven door een vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting
– De gegevens is noodzakelijke voor het nakomen van een wettelijke verplichting – bijvoorbeeld: facturen, loonadministratie, arbeidsovereenkomsten, kopie identiteitsbewijs, belastingaangifte, bewaartermijn
– De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen – dit is aan de orde als het over een belang gaat dat essentieel is voor iemand leven of gezondheid en u die persoon niet om toestemming kunt vragen.

6. Derden
Hotcare verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw persoonsgegevens zullen nooit openbaard worden, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is. Hotcare blijft verantwoordelijk van uw voor deze verwerkingen.

7. Bewaartermijn
Hotcare bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

8. Cookies
Deze website word opgeslagen in de browser van de computer, tablet of smartphone. Dit zorgt ervoor dat de website optimaal functioneert en de voorkeursinstellingen onthouden worden. Tevens helpen cookies het surf- en klikgedrag bij te houden, zodat op maat gemaakte content en bijvoorbeeld advertenties aangeboden kunnen worden.

De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch. Mocht je hier geen gebruik van willen maken, dan kun je je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Hotcare neemt de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Tevens wordt er gebruik gemaakt van Secure Socket Layer (SSL) die alle gevoelige informatie onherkenbaar codeert voordat het wordt verzonden.

9. Rechten betrokkenen
De Algemene verordening gegevensbescherming geeft betrokkenen privacyrechten. Dit zijn in uw geval het volgende:

1. Recht op informatie – artikel 13 en 14 AVG
2. Recht op inzage – artikel 15 AVG
3. Recht op rectificatie – artikel 16 AVG
4. Recht op vergetelheid – artikel 17 AVG
5. Recht op beperking van de verwerking – artikel 18 AVG
6. Recht op dataportabiliteit – artikel 20 AVG
7. Recht van bezwaar
a. Recht van bezwaar bij direct marketing – artikel 21 lid 2 AVG
b. Recht van bezwaar bij bijzondere persoonlijke omstandigheden – artikel 21 lid 1 AVG

Wij verwerken de door u ingevulde gegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De verwerking komt tot stand doordat u gebruik maakt van onze diensten en./of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor onze afnemers (derden). Dat zorgt ervoor dat onze afnemers contact met u kunnen opnemen. Inden u uw gegevens aan ons toevertrouwt, rekent u erop dat wij goed met deze gegevens omgaan. Andersom vertrouwen wij erop dat u de gegevens naar waarheid invult. Voor meer informatie over Hotcare, privacy beleid, of verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via info@hotcare.nl. Hier kunt u ook terecht voor andere vragen en klachten.

10. IP-herkenning

Op deze website worden bezoekgegevens middels IP-herkenning bijgehouden. Het doel hiervan is om u te voorzien van de meest passende informatie omtrent uw voorkeuren en interesses om u waar zinvol een passend aanbod te doen. Deze herkenning vindt plaats op bedrijfsniveau. Er worden geen persoonsgegevens verzameld.